+977-056-517493
Sun - Fri: 9am To 7pm
mail us on
info@asianlifecareintl.com
Monday - February 26, 2024
10:09 AM
MUNG DAL
MUNG DAL
MRP 187

   
Components : पौष्टिक आहार स्वस्थ जीवनको आधार

Description : प्राकृतिक गुण र पोषणले भरिपूर्ण शुद्द स्वस्थ तुरुन्त पकाउन मिल्ने मुङ्ग दाल